PTAC_logo

Būvniecības valsts kontroles birojs

Būvniecības valsts kontroles birojs sāka darboties 2014.gada 1.oktobrī ar mērķi nodrošināt kvalitāti un drošību būvniecības jomā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei.

Būvniecības valsts kontroles birojs ir valsts pārvaldes iestāde Ekonomikas ministrijas pārraudzībā, kura prioritātes ir veikt būvdarbu valsts kontroli un būvju ekspluatācijas uzraudzību, organizēt būvprojektu un būvju ekspertīzes, piešķirt būvspeciālistiem patstāvīgās prakses tiesības un veikt patstāvīgās prakses uzraudzību būvekspertīzes specialitātē.

Birojs izskata iesniegumus un sūdzības par būtiskiem normatīvo aktu pārkāpumiem būvniecības procesā vai arī gadījumos, kad būve ir radījusi vai var radīt bīstamību vai būtisku kaitējumu personu dzīvībai, veselībai, īpašumam vai videi.

Ministru kabineta noteikumi Nr.576 paredz, ka Birojs funkcijas realizē pēc sekojoša plāna:

  • sākot ar 2015. gada 1. janvāri, Birojs nodrošina publisku ēku ekspluatācijas uzraudzību.
  • sākot ar 2015.gada 1.jūliju, Birojs nodrošina būvdarbu valsts kontroli un būvju pieņemšanu ekspluatācijā.
  • sākot ar 2016.gada 1.janvāri, Birojs nodrošina būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un pastāvīgās prakses uzraudzību būvekspertīzes specialitātē.